Christiane Lesch Bilder

Einsamer Wanderer, 2010, 10 x 22 cm